Gwarancje ubezpieczeniowe – gwarancje przetargowe i inne

Osoba trzymająca dłonie nad pionkamiGwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument i alternatywa dla firm, umożliwiający realizację wielu kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych.
Dzięki temu przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają ich płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów.

Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)

Gwarancja umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy. Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu. Wydając beneficjentowi gwarancję, zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu, co uprawnia beneficjenta do zatrzymania wadium. Udzielamy gwarancji zapłaty wadium w każdym postępowaniu publicznym i niepublicznym.

Jeżeli Twoja firma startuje w przetargach publicznych, teraz z nami możesz szybko i wygodnie wystawiać gwarancje zapłaty wadium online.

 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Gwarancja jest zobowiązaniem Towarzystwa Ubezpieczeniowego do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody. Standardowa suma gwarancyjna to ok. 5-10% wartości kontraktu.

 

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji. Gwarancja usunięcia wad i usterek chroni przedsiębiorcę przed roszczeniami z tytułu rękojmi lub gwarancji. Zazwyczaj wynosi od 1,5 do 3% wartości kontraktu. Okres jej obowiązywania to nawet 96 miesięcy.

 

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja może być udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem otrzymał zaliczkę na jej realizację. Gwarancja jest zobowiązaniem Towarzystwa Ubezpieczeniowego do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki. Suma gwarancyjna gwarancji zależy od branży, w której działa przedsiębiorca, i wynosi od 10 do nawet 80% wartości kontraktu.

 

Ubezpieczenie należności (kredyt kupiecki)

Ubezpieczenie należności (zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego) zapewnia pokrycie należnych wierzytelności przez okres 12 miesięcy, co stanowi gwarancję utrzymania płynności finansowej.
Jeśli Twoi klienci staną się niewypłacalni lub utracą na dłużej zdolność do dotrzymywania zobowiązań, otrzymasz odszkodowanie za koszty dostarczonych towarów i świadczonych usług.

Ubezpieczenie należności chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym. Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej.

 

Gwarancja środowiskowa

Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

To zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska.

Gwarancja pozwala na pozyskanie przez Twoją firmę wymaganych zezwoleń np:

  • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • pozwolenia na budowę składowiska odpadów,
  • zabezpieczenia na wypadek spowodowania negatywnych skutków w środowisku,
  • zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

 

Wyróżniamy takie gwarancje jak:

  • zapłaty wadium (przetargowa)
  • należytego wykonania kontraktu
  • usunięcia wad i usterek
  • zwrotu zaliczki​
  • ubezpieczenie należności (zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego)
  • środowiskowa