Ubezpieczenia firm

Osoby uzupełniające dokument przy pomocy długopisuMałych i średnich firm oraz dużych firm i korporacji

● Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw:​

 • od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od wszystkich ryzyk
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • od wandalizmu,​
 • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia​

● Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

● Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

 • OC działalności,

● Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO),

● Ubezpieczenie NNW - Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

● Ubezpieczenie komunikacyjne: flot i pojazdów,

● Ubezpieczenie maszyn, sprzętu budowlanego,

● Ubezpieczenia transportowe

 • (OC Przewoźnika drogowego, OC Spedytora, Ubezpieczenie rzeczy w transporcie),

● Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych,

● Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych,

● Ubezpieczenie dronów,

● Gwarancje ubezpieczeniowe:

 • gwarancja wadialna
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja usunięcia wad i usterek​
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja celna